NIJS team

jeroen-de-nijs-portret-2020jeroen-de-nijs-portret-2020
koen-venneman-portret-2020
catharina_van_gelswijk_portret_jeroen_de_nijs_2021

Architect/Interieurarchitect
Jeroen de Nijs

jeroen@jeroendenijs.com

Na een opleiding aan de Koninklijke kunstacademie in Den Haag is Jeroen de Nijs in 2000 als zelfstandige begonnen met het ontwerpen van meubilair. In de loop der tijd groeide dit uit tot het ontwerpen van complete interieurs van woningen en winkels. De laatste jaren bestaan zijn opdrachten voornamelijk uit het ontwerpen van totaalconcepten voor interieur en architectuur.

Jeroen heeft als interieurarchitect veel gevoel voor ruimte en sferen. “Mijn visie is dat een gebouw altijd vanuit de beleving van een interieur moet ontstaan. De functies van de diverse ruimtes en de inval van zonlicht bepalen uiteindelijk hoe een gebouw eruit zal zien van de buitenkant.” Jeroen de Nijs komt uit een bouwfamilie. Zijn ervaring met de bouwkundige wereld blijkt goed van pas te komen in zijn loopbaan als ontwerper van gebouwen en interieurs.

Jeroen de Nijs begint iedere nieuwe opdracht zonder vooringenomen stijl omdat geen locatie en opdrachtgever hetzelfde zijn. Deze verdient haar eigen specifieke oplossing. Door samen met een opdrachtgever een project te realiseren, maakt Jeroen de Nijs zijn persoonlijke voorkeur ondergeschikt om zodoende een ‘maatpak’ voor de opdrachtgever te kunnen realiseren. Verrassende zichtlijnen en een ruimtelijk gevoel karakteriseren zijn werk. In combinatie met de heldere vormentaal die hij toepast, ontstaat er iets ‘stoers’ en tijdloos in zijn werk.

Maar of het nu om interieur, een meubel of om architectuur gaat, in essentie ontwerpt Jeroen de Nijs ruimte… met bezieling.

Interieurarchitect
Koen Venneman

koen@jeroendenijs.com

Sinds 2015 is Koen Venneman fulltime werkzaam als interieurarchitect bij Jeroen de Nijs. Koen ondersteunt Jeroen op alle vlakken van het vak. Bij het ontwerpen van interieurs, exterieurs en buitenruimtes maakt hij plattegronden, 3D-visualisaties, verlichtingsplannen en wordt er nagedacht over de styling. Daarnaast is Koen verantwoordelijk voor PR, websitebeheer en social media.

Koen is zijn loopbaan begonnen via de opleidingen Ruimtelijk Vormgever aan het Cibap te Zwolle en Spatial Design aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Door zijn opgedane ervaringen bij verschillende interieurontwerpers en -bouwers heeft hij kennis van alle facetten van het vak. Daarom werkt Koen graag aan een totaalplaatje, van het maken van de eerste schets tot het bepalen van de kleinste details. Hierbij staat centraal dat de wensen van de opdrachtgever perfect doorvertaald worden in een goed doordacht plan waar een authentiek eindresultaat uit voortkomt.

Interieurarchitect
Catharina van Gelswijk

catharina@jeroendenijs.com

Sinds 2021 is Catharina werkzaam bij ons als Interieurarchitect. Haar motto is ‘succes bereik je alleen door de samenwerking met anderen.’

Na het behalen van Bachelor Interieur architectuur/ Architectonische vormgeving & Meubel ontwerpen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, den Haag in 2004 heeft Catharina werkervaring opgedaan als interieurarchitect bij diverse Architectenbureaus waar zij de kans heeft gehad te werken voor vooraanstaande bedrijven en opdrachtgevers.

De projectuitdagingen en de waarden van Jeroen de Nijs & team sluiten specifiek aan bij haar werkervaring, passie en focus.

Zij geniet ervan bij mogen te dragen aan projecten van hoog niveau, waar de creatieve uitdaging ligt in de specifieke behoeften en wensen van de klant te vertalen naar een persoonlijk, vanzelfsprekend, modern, natuurlijk, helder en ruimtelijke inspirerende leefomgeving:

  • Waar mensen zich comfortabel/ thuis voelen en samen mooie momenten en herinneringen kunnen creëren.
  • Waar het correct vertalen van de aspiraties van de klant in een kloppend, overtuigend en praktische ontwerpoplossing voorop staan.
  • Waar alle ruimtelijke disciplines (van meubelontwerp, interieur, architectuur en tuinontwerp) elkaar versterken en met elkaar in verbinding staan.

Interior / Architect Jeroen de Nijs

After studying at the Royal Art Academy in The Hague, Jeroen de Nijs began designing furniture independently in 2000. Over time, the business grew into designing complete interiors of residents and retail. The last few years mainly consists of assignments for designing total concepts for interiors and architecture.

As an interior architect Jeroen has a strong sense of space and atmosphere. “My vision is that the exterior of the building is always designed from the use and experience of the interior. The functions of the various rooms and the natural light ultimately determine how a building will look from the outside.” Jeroen de Nijs comes from a construction family. His experience in the construction world proves to be very useful in his career as a designer of buildings and interiors.

Jeroen de Nijs starts every new project with no preconceived style because no location or client is the same. Every project deserves its own specific solution. By realizing a project together with his client, Jeroen de Nijs makes his personal preference subordinate in order to be able to realize a ’tailor made suit’ for the client. Surprising sightlines and a spatial feeling characterize his work. In combination with the clear language of form that he applies, something ’tough’ and timeless emerges in his work.

But whether it’s about interior, furniture or architecture, Jeroen de Nijs essentially designs spaces… with a soul.

Interiorarchitect Koen Venneman

Since 2015, Koen Venneman has been working as an interior designer at Jeroen de Nijs. Koen supports Jeroen in all professional areas. When designing interiors, exteriors and outdoor spaces, he creates floor plans, 3D-visualizations, lighting plans and is engaged with styling. Koen is also responsible for PR, website management and social media.

Koen started his career through the courses Spatial Design at the ‘Cibap’ in Zwolle and Spatial Design at the ‘Hogeschool voor de Kunsten’ in Utrecht. Through his experience with various interior designers and builders he has knowledge of all facets of the profession. That’s why Koen likes to work on a complete picture, from making the first sketch to determining the smallest details. The main point to this is that the client’s wishes are perfectly translated into a well-thought-out plan from which an authentic end result emerges.

Interiorarchitect Catharina van Gelswijk

catharina@jeroendenijs.com

Catharina has been working with us as an Interior Designer since 2021. Her motto is ‘success is only achieved through collaboration with others.’

After graduating Bachelor of Interior Architecture/ Architectural Design & Furniture Design from the Royal Academy of Art, The Hague in 2004, Catharina gained work experience as an interior architect at various Architectural Firms where she had the opportunity to work for leading companies and clients.

The project challenges and values of Jeroen de Nijs & team specifically match her work experience, passion and focus.

She enjoys contributing to high-level projects, where the creative challenge lies in translating the client’s specific needs and wishes into a personal, natural, modern, natural, clear and spatially inspiring living environment:

Where people feel comfortable and at home where they create beautiful moments and memories together.
Where correctly translating the client’s aspirations into a fitting, convincing and practical design solution is paramount.
Where all spatial disciplines (furniture design, interior design, architecture and garden design) reinforce and connect with each other.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!